ספרי המשפט המינהלי

עו"ד אליעד שרגא ועו"ד רועי שחר

סדרת ספרי המשפט המינהלי הינה סדרה בת שישה ספרים בתחום המשפט המינהלי, פרי עטם של עו"ד אליעד שרגא ועו"ד רועי שחר.

במסגרת הסדרה סוכמו ונערכו מאות הלכות מתחום המשפט המינהלי לכדי מסמך מקיף אחד, המשמש את העוסקים בתחום המשפט המינהלי, ומצוטט רבות בבית המשפט העליון ובבתי המשפט לעניינים מינהליים.

חמישה מבין ששת ספרי הסדרה ראו אור בשנים 2011-2008 והספר האחרון עתיד לצאת לאור במהלך שנת 2012.

מהו משפט מינהלי?

המשפט המינהלי הוא מערכת הדינים המסדירה את מכלול ההיבטים המשפטיים, ובעיקרם הביקורת השיפוטית, הנוגעים לפעילות רשויות המינהל וגופים נוספים הפועלים במעמד - או בתפקיד - ציבורי. המשפט המינהלי מסדיר הן את מערכת היחסים שבין רשויות המינהל לבין הציבור (לרוב, באמצעות כללים המנסים להגן על זכויות האזרח ועל חירויותיו מפני השלטון) והן את מערכת היחסים שבין רשויות המינהל לבין עצמן ("מינהל פנימי"). המשפט המינהלי עוסק הן בנורמות הדיוניות העוסקות בתהליכי קבלת ההחלטה ברשויות המינהל והן בנורמות המהותיות העוסקות בהפעלת שיקול הדעת המינהלי.

את המשפט המינהלי המהותי ניתן לחלק לארבע חטיבות: עקרונות יסוד (עקרונות כלליים ועקרונות פנים-מינהליים); עילות הסף (הנושאים המקדמיים שיש בהם לחסום דיון לגוף העניין); עילות ההתערבות (כללי המותר והאסור החלים על רשויות המינהל, אמות המידה לביקורת השיפוטית); וסעדים (מגוון הכלים הנותנים משמעות מעשית לנורמה השיפוטית).

מאפיין בולט של המשפט המינהלי הכללי (להבדיל מענפי-המשנה שלו, למשל: דיני המכרזים, דיני התכנון ובניה, ועוד) הוא היותו פרי הלכה פסוקה.